Update MOFT X #1

– 20.11.2019 dự kiến giao hàng đợt đầu tiên – 8h AM 04.11.2019 bắt đầu Pre Order. Giao hàng ngày 05.11.2019 cho 200 bộ Moft cho Laptop đầu tiên.