Cập nhật #1: Keychron K2

Dự án đã hoàn thành và được bán thương mại