Update #1: Keychron K1

Dự án đã hoàn thành và được bán thương mại