Update INCHARGE 6 #1

Chiến dịch bắt đầu 9.00 ngày 08/02/2020 Dự kiến giao hàng đợt 1 ngày 29/02/2020 Từ ngày 20/2/2020 sang giao hàng đợt 2 dự kiến ngày 10/3/2020.Kết thúc danh sách đợt 2 giao hàng đợt 2. Sau ngày 20/2 sẽ vào danh sách giao hàng đợt 3 Dự kiến giao hàng đợt 3 ngày 20/3/2020. …

Update INCHARGE 6 #1 Read More »